Obchodní podmínky

Obchodní podmínky o poskytování služeb společností

JZKALU

 

(dále jen „Obchodní podmínky")

I. 

Úvodní ustanovení

 

1. Společnost JZKALU, IČO: 01488783 , se sídlem Ryšavého 268, 54701, Náchod, je provozovatelem servisních služeb a prodejce náhradních dílů k automobilům.

2. Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby osobně.

II.

Postup a podmínky poskytování Služeb

 

1. Pro poskytnutí Služeb se musí Klient telefonicky, emailem, nebo pomocí online registrace na internetových stránkách Poskytovatele objednat na konkrétní termín. Termín návštěvy se stává platným až po jeho potvrzení Poskytovatelem.

2. Pro potvrzení objednaného termínu návštěvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení zálohy na Služby (dále jen „Záloha"). Nebude-li požadovaná Záloha zaplacena, není Poskytovatel povinen termín Klientovi potvrdit. 

3. Při prvním objednání bude Poskytovatel po Klientovi vyžadovat následující údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu. Při odmítnutí poskytnutí těchto údajů Klientem není Poskytovatel povinen termín potvrdit.

4. Poskytnuté telefonní číslo a emailová adresa Klienta budou Poskytovatelem užity výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, zejména k připomenutí blížících se Služeb a změně termínu poskytnutí Služeb.

5. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na plánované Služby z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu úrazu, nemoci nebo jiné náhlé události znemožňující mu dostavit se k provedení Služby, je povinen toto sdělit neprodleně Poskytovateli. 

6. Poskytovatel neručí za správnost jím provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytnutí Služeb, pokud Klient poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo zákonný zástupce nebo opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

 

III.

Práva a povinnosti Klienta

 

1.Klient výslovně prohlašuje, že:

 

 • je plně svéprávný, vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb se souhlasem Klientova zákonného zástupce nebo opatrovníka,
 • se před zahájením poskytování Služeb důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi. 

 

 

2.Klient má právo:

 

 • být dostatečně a úplně informován Poskytovatelem o Službách, zejména o jejich rozsahu, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny,
 • na řádné poskytnutí Služeb

3. Klient je povinen

 

 • poskytnout součinnost při poskytování Služeb,
 • zaplatit Poskytovateli v určených lhůtách Zálohu i cenu za Služby.

 

 

4. Povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku má též zákonný zástupce nebo opatrovník Klienta.

 

5. Poskytovatel je povinen:

 

 • poskytnout Klientovi veškeré informace dle těchto Obchodních podmínek a dle Smlouvy,
 • na žádost Klienta mu potvrdit jím řádně objednané Služby,
 • poskytnout Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

 

 

IV.

Cena Služeb a její úhrada

 

1. Cena Služby je stanovena dle individuální dohody Poskytovatele s Klientem.

2. Cena Služby je uváděna včetně DPH.

3. Cena za jednotlivou Službu je splatná v den využití Služby. V případě umožnění platby za Službu na základě vystaveného daňového dokladu, je Služba splatná dnem uvedeným v daňovém dokladu. 

4. Zaplacení ceny Služby a/nebo Zálohy se rozumí předání hotovosti, použití platební karty na terminálu v provozovně Poskytovatele, připsání peněžité částky na bankovní účet Poskytovatele, nebo použití Platební brány Poskytovatele, úhradou přes platební systém PayPal na účet Poskytovatele.

5. Úhradu objednaných Služeb může Klient provést:

 

 • bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Poskytovatele
 • platbou v hotovosti
 • použitím Platební brány Poskytovatele

V.

Účtenky

1. Na vyžádání Poskytovatel vydá Klientovi účtenku, avšak v odůvodněných případech to není možné ihned po poskytnutí služby, a to zejména z důvodu nutnosti provést následné vyúčtování opravdu realizovaných výkonů a spotřebovaného materiálu, oproti uhrazeným zálohám apod. Vyúčtování Poskytovatel zpravidla provádí ve lhůtě do 3 pracovních dnů od poskytnutí služby.

VI.

Storno podmínky

 

1. Klient je oprávněn zrušit/změnit potvrzenou návštěvu pro poskytnutí Služby bez udání důvodu nejpozději 14 (čtrnáct) dnů přede dnem jejího konání. Bude-li takto potvrzená návštěva pro poskytnutí Služby zrušena či změněna později, popř. nedostaví-li se Klient v dohodnutém termínu k provedení Služby, Záloha (byla-li zaplacena) mu nemusí být Poskytovatelem vrácena, což Klient bere na vědomí a souhlasí s tím. 

2. Záloha se Klientovi vrátí, pokud prokáže, že se ze závažných důvodů nemohl dostavit nebo nebude moci dostavit na sjednaný termín návštěvy, přičemž veškerá nepřítomnost Klienta bude řešena individuálně.

 

VII.

Zánik smluvního vztahu

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu poskytování Služby.

2. Klient může písemně vypovědět Smlouvu pouze ze závažných důvodů. Výpověď je účinná okamžikem doručení Poskytovateli. V případě výpovědi Smlouvy Klientem je Klient povinen uhradit cenu za dosud poskytnuté Služby.   

3. V případě ukončení součinnosti při poskytování Služeb bez závažných důvodů je Klient povinen uhradit plnou cenu za Služby.

4. Pokud nebudou Klientem prokázány závažné důvody, výpověď Smlouvy je neplatná. Důvody pro výpověď Smlouvy ze strany Klienta budou Poskytovatelem vždy řešeny individuálně s Klientem.

5. Poskytovatel má právo Smlouvu vypovědět písemně v případě, že ztratil způsobilost k poskytování Služeb, anebo v případě, kdy zdravotní stav Klienta nadále nedovoluje v poskytování Služeb pokračovat. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Klientovi.

 

VIII.

Ochrana osobních údajů

 

Viz.: https://jzkalu.cz/zpracovani-osobnich-udaju

IX.

Reklamace

 

1. V případě, že Poskytovatel neposkytne Služby v plném rozsahu a kvalitě, má Klient právo Služby reklamovat. Za předmět reklamace se nepovažují materiální i nemateriální újmy, které Klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny jeho vlastním zaviněním, nerespektováním instrukcí při poskytování Služby, nebo porušením jeho povinností uvedených v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo tím, že zákonný zástupce nebo opatrovník Klienta porušil své povinnosti uvedené v čl. III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

2. Reklamace Služeb musí být uplatněna písemně ihned po zjištění vady, nejpozději jeden kalendářní měsíc od vzniku vady. K později učiněným reklamacím nebude brán vzhledem k povaze Služeb zřetel. Reklamace musí obsahovat popis vady, v čem spočívá, či jak se projevuje. 

3. Reklamaci vyřizuje zástupce Poskytovatele, a to neprodleně dle možností Poskytovatele, nejpozději však ve lhůtě do 30ti dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

4. Pokud určí Poskytovatel, tak v průběhu vyřizování reklamace je Klient povinen dostavit se k Poskytovateli ke kontrolní návštěvě k posouzení stavu závady.

5. Je-li reklamace shledána jako důvodná, má Klient právo na náhradu reklamovaných Služeb, a to buďto ve formě odstranění vady, anebo ve formě peněžité kompenzace. Volbu nároku je Klient povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno, že jeho reklamace byla shledána důvodnou.

 

X.

Vyloučení odpovědnosti při poskytování Služeb

 

Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou majetkovou či nemajetkovou újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s poskytováním Služby, pokud poruší své povinnosti uvedené v čl.III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek, nebo pokud zákonný zástupce či opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl.III odst. 4 těchto Obchodních podmínek. 

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 

1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, písemně na adresu sídla Poskytovatele a adresu uvedenou Klientem, elektronicky - emailem nebo telefonicky na rezervační lince Poskytovatele. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.

2. Písemnosti lze doručovat osobně nebo prostřednictvím přepravců poštovních zásilek, a to na adresu sídla Poskytovatele a adresu uvedenou Klientem, nebo na jinou adresu, kterou Poskytovatel nebo Klient písemně oznámí druhé straně.

Písemnost se považuje za doručenou v případě:

 

 • převzetí adresátem;
 • odmítnutí převzetí doporučeně zaslané zásilky adresátem;
 • v případě nemožnosti doručení doporučeně zaslané zásilky adresátovi na stanovenou adresu, nebo na adresu, kterou adresát odesílateli písemně předem sdělí, 3. (třetím) dnem ode dne odeslání písemnosti.
 • v případě emailové zprávy doručením emailu příjemci.  

 

Je povinností Klienta neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování, jinak platí doručování na adresu naposledy oznámené Klientem Poskytovateli. Tato oznamovací povinnost platí i pro změny kontaktních údajů Klienta (email a telefonní číslo). 

3. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit s tím, že změna Obchodních podmínek bude Klientům oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele. Změny Obchodních podmínek nabývají vůči Klientům účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, nejdříve však dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět. 

4. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Klientem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služeb se řídí právním řádem České republiky.

5. Veškeré spory mezi Klientem a Poskytovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním Služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 1.1.2020